Aanmeldformulier dopen

Aanmelden dopeling
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3

Gegevens doopouders

Burgelijke staat
Foutmelding
Je adres is niet gevonden in onze gegevens. Controleer je postcode, huisnummer en eventueel toevoeging. Mocht dat correct zijn, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau via 071-4012380 zodat we je adres kunnen toevoegen en je gebruikt kunt maken van het online formulier.

Juridische disclaimer

De volgende termen en condities zijn van toepassing op de site van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. Door het bezoeken van de site accepteert u onderstaande termen en condities.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt u aangeboden door de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt aangeboden, kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie juist, volledig en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk om via links toegang te krijgen tot andere websites. Voor de inhoud van deze sites is de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee niet verantwoordelijk.

De informatie op de site wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht u op deze site een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, of heeft u andere opmerkingen over de site stuurt u dan s.v.p. een e-mail.

Privacy

Deze website kunt u anoniem bezoeken. Er worden slechts gegevens geregistreert die iets zeggen over het succes van de site, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de populairste pagina’s. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de site te kunnen verbeteren. De persoonlijke gegevens die u op de site invult of die ons per e-mail bereiken, worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de door u gevraagde. Uw gegevens worden niet, zonder uw toestemming, aan derden verstrekt.

Copyright

Deze website bevat veel onderdelen (teksten, grafisch materiaal en logo’s) waarop intellectuele eigendomsrechten van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee en derden rusten. Dergelijk materiaal mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente of van deze derden, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via website@hgkatwijk.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Delen met anderen

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee hebben, stuur dan een verzoek naar website@hgkatwijk.nl. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via website@hgkatwijk.nl.
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot website@hgkatwijk.nl. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.